Search
Login
Vejnavne i Ny Hvidovre Minimize

Birke Allé, Elme Allé, Ege Allé, Poppel Allé. Disse fire navne udgør en gruppe veje med trænavne, og navngivningen afspejler de problemer, der opstod, da man i løbet af kort tid skulle finde passende navne til et meget stort antal veje. Så greb man ofte til lidt fantasiløse navnegrupper, der ikke havde den ringeste lokale tilknytning og ikke fortæller nogen historie. Gruppen omfattede oprindelig også Bøge Allé, der var navnet på den del af den nuværende Sydkærsvej, der løbe gennem Ny Hvidovres område.

Krogstens Allé. Dette er vejens nuværende navn. Oprindelig hed den meget passende Stengårds Allé efter gården, der lå ved vejens nordlige ende. Det nuværende navn stammer fra marknavnefortegnelsen fra 1682. Marknavnet hører godt nok hjemme helt oppe ved Rebæk Sø, men det er dog fra Hvidovre.

Sønderkær. Vejen har navn efter gården Sønderkær, der lå langs den nuværende Kettegård Allé. Vejen hed oprindelig Københavns Boulevard, senere Kettevej og endelig siden 1955 Sønderkær.

Sydkærsvej er navngivet som en forvanskning af marknavnet fra 1682, "Synderhøys Kær Eng". Marken lå omtrent, hvor Sønderkærskolen ligger i dag. Vejens nordlige del hed oprindelig Bøge Allé, den miderste hed Mosevangs Allé, og den sydligste hed Odinsvej.

Vestkærs Allé hed fra begyndelsen Enghave Allé. Der ses ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem navnet og de gamle marknavne.

Eriksminde Allé er opkaldt efter ejendommen Eriksminde i Hvidovregade nu Kirkegade. Ejendommen fik på sin side navn efter én af ejerne i forrige århundrede, formentlig Erik Christensen, der ejede gården omkring midten af århundredet og døde i en meget ung alder.

I.G. Schmidts Allé. Efter direktør I.G. Schmidt, der udover at være direktør for Trifoleum-mejeriet på Frederiksberg også ejede gårdene Eriksminde og Stengården i Hvidovre. Han købte ejendommene i 1901 og døde i 1919.

Ulfborgvej (tidligere Egholmsvej), Elsborgvej, Næsborgvej. Denne gruppe vejnavne er opkaldt efter nordvestjyske lokaliteter og er udtryk for de problemer, man havde med at finde oplagte nye vejnavne med lokal sammenhæng.

Bjeverskov Allé er opkaldt efter den sjællandske landsby Bjeverskov og er uden lokal tilknytning. Den hører til en gruppe veje i nabogrundejerforeningerne med navne efter sjællandske landsbyer.

Hvidovrevej. Den del af Hvidovrevej, som berører Ny Hvidovre hed oprindelig Mellemdigsvej. Den var den sydligste del af det vejsystem, der førte gennem Hvidovre fra Roskildevej i nord til Køgevej i syd. Vejen ændrede navn til Hvidovrevej, da der blev bygget en omfartsvej vest om Hvidovre landsby midt i trediverne.

Kirkegade. Gaden er den sydligste del af Hvidovregade, den gamle landsbygade. Efter anlægget af Vestmotorvejen gennem Hvidovre i midten af 1960'erne blev gaden skåret over, og den sydligste del fik navn efter Risbjerg Kirke, der var blevet bygget omkring 1960.

Torstensvej. Navnet kan henføres til Torstensgården, som lå ved vejens sydlige ende. Markbogen fra 1682 og udskiftningskortet fra 1779 anfører marknavnet Tor Steenen, der refererer til de tordensten, der mentes at falde ned fra himlen med lynene, og som kunne give beskyttelse mod det overnaturlige, og som kunne have form af flinteøkser, vættelys eller forstenede søpindsvin. Hvilke sten, der galdt for tordensten, varierede fra egn til egn. I Hvidovre Rytterskole blev der under renovering fundet en flinteøkse under gulvet, og det kunne tyde på, at flinteøkser blev brugt som tordensten i Hvidovre.

Vigerslev Allé. Vejen blev anlagt i 1917 som forbindelsesvej fra Hvidovre landsby til København. Vejen var til stor gavn for gartnere og landmænd fra både Hvidovre og Avedøre, så en del af pengene til anlægget kom fra gartnerne i Avedøre, der kunne spare en omvej ved at benytte den nye vej. Navnet henviser til, at vejen løber gennem Vigerslev landsbys jorder mellem Hvidovre og Valby.

"Vejen uden navn". Det lille stykke vej, der fører fra Krogstens Allé til Poppel Allé ud for Krogstenshave, har ikke noget officielt navn, og der er da heller ikke nogen, der har adresse på vejstykket. Oprindelig var vejen tænkt som en del af Rødvig Allés (tidligere Vallø Allé) forlængelse til Hvidovrevej, men det var én af mange vejplaner i Hvidovre, der ikke blev gennemført. Som noget helt nyt, her omkring det nye årtusindskifte blev "Vejen uden navn" imidlertid døbt, og kom til at hedde Chr. Sørensens Allé, opkaldt efter en tidligere borgmester i Hvidovre.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement